Jak nastavit a zrušit nastavení místních, uživatelských a systémových proměnných prostředí v systému Linux

instagram story viewer

Proměnné prostředí jsou některé speciální proměnné, které jsou definovány ve skořápce a které programy potřebují při provádění. Mohou být definovány systémem nebo uživatelem. Systémem definované proměnné jsou ty, které jsou nastaveny systémem a jsou používány programy na úrovni systému.

Nastavte a zrušte nastavení proměnných prostředí Linux
Nastavte a zrušte nastavení proměnných prostředí Linux

Například pro OZP příkaz je velmi běžná systémová proměnná, která se používá k uložení aktuálního pracovního adresáře. Uživatelem definované proměnné obvykle nastavuje uživatel, a to dočasně pro aktuální shell nebo trvale. Celá koncepce nastavení a rušení nastavení proměnných prostředí se točí kolem nějaké sady souborů a několika příkazů a různých prostředí.

V širším slova smyslu může být proměnná prostředí ve třech typech:

1. Proměnná místního prostředí

Jeden definovaný pro aktuální relaci. Tyto proměnné prostředí trvají pouze do aktuální relace, ať už jde o relaci vzdáleného přihlášení nebo relaci místního terminálu. Tyto proměnné nejsou uvedeny v žádných konfiguračních souborech a jsou vytvářeny a odebírány pomocí speciální sady příkazů.

2. Proměnné prostředí uživatele

Jedná se o proměnné, které jsou definovány pro konkrétního uživatele a jsou načteny pokaždé, když se uživatel přihlásí pomocí relace místního terminálu nebo když je uživatel přihlášen pomocí relace vzdáleného přihlášení. Tyto proměnné se obvykle nastavují a načítají z následujících konfiguračních souborů: .bashrc, .bash_profile, .bash_login, .profil soubory, které se nacházejí v domovském adresáři uživatele.

3. Systémové proměnné prostředí

Toto jsou proměnné prostředí, které jsou k dispozici v celém systému, tj. Pro všechny uživatele přítomné v tomto systému. Tyto proměnné jsou přítomny v konfiguračních souborech celého systému přítomných v následujících adresářích a souborech: /etc/environment, /etc/profile, /etc/profile.d/, /etc/bash.bashrc. Tyto proměnné se načítají pokaždé, když je systém zapnut a přihlášen místně nebo vzdáleně jakýmkoli uživatelem.

Vysvětlení konfiguračních souborů na úrovni uživatele a celého systému

Zde stručně popíšeme různé výše uvedené konfigurační soubory, které obsahují proměnné prostředí, ať už v celém systému, nebo specifické pro uživatele.

.bashrc

Tento soubor je soubor specifický pro uživatele, který se načte pokaždé, když uživatel vytvoří novou místní relaci, tj. Jednoduše řečeno, otevře nový terminál. Všechny proměnné prostředí vytvořené v tomto souboru se projeví při každém spuštění nové místní relace.

.bash_profile

Tento soubor je vzdálený přihlašovací soubor specifický pro uživatele. Proměnné prostředí uvedené v tomto souboru jsou vyvolány pokaždé, když je uživatel přihlášen vzdáleně, tj. Pomocí relace ssh. Pokud tento soubor není k dispozici, systém vyhledá buď .bash_login nebo .profil soubory.

/etc/environment

Tento soubor je systémový soubor pro vytváření, úpravy nebo odstraňování jakýchkoli proměnných prostředí. Proměnné prostředí vytvořené v tomto souboru jsou přístupné v celém systému, každým uživatelem, lokálně i vzdáleně.

/etc/bash.bashrc

Systém široký bashrc soubor. Tento soubor se načte jednou pro každého uživatele, pokaždé, když uživatel otevře relaci místního terminálu. Proměnné prostředí vytvořené v tomto souboru jsou přístupné všem uživatelům, ale pouze prostřednictvím relace místního terminálu. Když je k libovolnému uživateli na tomto počítači přistupováno vzdáleně prostřednictvím relace vzdáleného přihlášení, tyto proměnné nebudou viditelné.

/etc/profile

Soubor profilu celého systému. Všechny proměnné vytvořené v tomto souboru jsou přístupné každému uživateli v systému, ale pouze pokud je relace tohoto uživatele vyvolána vzdáleně, tj. Prostřednictvím vzdáleného přihlášení. Jakákoli proměnná v tomto souboru nebude přístupná pro relaci místního přihlášení, tj. Když uživatel otevře nový terminál ve svém lokálním systému.

Poznámka: Proměnné prostředí vytvořené pomocí v celém systému nebo uživatelsky široké konfigurační soubory lze odebrat jejich odstraněním pouze z těchto souborů. Jen to, že po každé změně v těchto souborech se buď odhlásíte a znovu přihlásíte, nebo na terminálu stačí zadat následující příkaz, aby se změny projevily:

$ zdroj 

Nastavte nebo zrušte nastavení místních nebo relačních proměnných prostředí v Linuxu

Proměnné místního prostředí lze vytvořit pomocí následujících příkazů:

$ var = hodnota NEBO. $ export var = hodnota. 

Tyto proměnné jsou široké relace a jsou platné pouze pro aktuální relaci terminálu. K vymazání těchto proměnných prostředí v rámci celé relace lze použít následující příkazy:

1. Pomocí env

Ve výchozím stavu, "env" příkaz vypíše všechny aktuální proměnné prostředí. Ale pokud se používá s '-i' switch, dočasně vymaže všechny proměnné prostředí a umožní uživateli provést příkaz v aktuální relaci bez všech proměnných prostředí.

$ env –i [Var = hodnota]… příkaz args…

Tady, var = hodnota odpovídá jakékoli lokální proměnné prostředí, kterou chcete použít pouze s tímto příkazem.

$ env –i bash. 

Poskytne bash shell, který dočasně nebude mít žádnou proměnnou prostředí. Ale když opustíte shell, všechny proměnné budou obnoveny.

2. Použití unset

Další způsob, jak vymazat proměnnou místního prostředí, je pomocí příkazu unset. Chcete -li dočasně deaktivovat libovolnou proměnnou místního prostředí,

$ nenastaveno 

Kde, var-name je název místní proměnné, kterou chcete zrušit nebo vymazat.

3. Nastavit název proměnné na “

Dalším méně obvyklým způsobem by bylo nastavit název proměnné, na kterou chcete vymazat '' (Prázdný). Tím by se vymazala hodnota lokální proměnné pro aktuální relaci, pro kterou je aktivní.

POZNÁMKA - MŮŽETE SI I HRAJTE A ZMĚNIT HODNOTY SYSTÉMU NEBO UŽIVATELSKÉHO PROSTŘEDÍ VARIABILY, ALE ZMĚNY BY SE ODRAZILY POUZE V SOUČASNÉM TERMINÁLNÍM SEKCI A NEBYLY STÁLÉ.

Zjistěte, jak v systému Linux vytvářet proměnné prostředí na úrovni uživatele a systému

V sekci se naučíme, jak nastavit nebo zrušit nastavení místních, uživatelských a systémových proměnných prostředí v Linuxu s následujícími příklady:

1. Nastavte a zrušte nastavení místních proměnných v systému Linux

A.) Zde vytvoříme lokální proměnnou VAR1 a nastavte ji na libovolnou hodnotu. Potom použijeme unset k odstranění této lokální proměnné a na konci bude tato proměnná odstraněna.

$ VAR1 = 'TecMint je nejlepší web pro články Linuxu' $ echo $ VAR1. $ unset VAR1. $ echo $ VAR1.
Nastavit Unset Local Environment Proměnné
Nastavit Unset Local Environment Proměnné

b.) Další způsob, jak vytvořit lokální proměnnou, je pomocí vývozní příkaz. Vytvořená lokální proměnná bude k dispozici pro aktuální relaci. Chcete -li proměnnou zrušit, jednoduše nastavte hodnotu proměnné na ''.

$ export VAR = 'TecMint je nejlepší web pro články Linux' $ echo $ VAR. $ VAR = $ echo $ VAR.
Export lokálních proměnných prostředí
Export proměnných místního prostředí v systému Linux

C.) Zde jsme vytvořili lokální proměnnou VAR2 a nastavte ji na hodnotu. Potom jsme spustili příkaz, abychom mohli dočasně vymazat všechny místní a další proměnné prostředí 'env -i' příkaz. Tento příkaz zde provedl bash shell vymazáním všech ostatních proměnných prostředí. Po vstupu 'výstup' na vyvolaném bash shellu by byly obnoveny všechny proměnné.

$ VAR2 = 'TecMint je nejlepší web pro články Linuxu' $ echo $ VAR2. $ env -i bash. $ echo $ VAR2
K deaktivaci proměnných použijte příkaz Env
K deaktivaci proměnných použijte příkaz Env

2. Nastavte a zrušte nastavení proměnných prostředí v uživatelském prostředí v systému Linux

A.) Modifikovat .bashrc soubor ve svém domovském adresáři pro export nebo nastavení proměnné prostředí, kterou potřebujete přidat. Potom zdroj aby se změny projevily. Pak byste viděli proměnnou ('CD' v mém případě), která nabývá účinnosti. Tato proměnná bude k dispozici pokaždé, když pro tohoto uživatele otevřete nový terminál, ale ne pro relace vzdáleného přihlášení.

$ vi .bashrc. 

Přidejte následující řádek do .bashrc soubor ve spodní části.

export CD = 'Toto je TecMint Home'

Nyní spusťte následující příkaz, abyste provedli nové změny a otestovali ho.

$ source .bashrc $ echo $ CD. 
Nastavte proměnné prostředí na úrovni uživatele v systému Linux
Nastavte proměnné prostředí na úrovni uživatele v systému Linux

Chcete -li tuto proměnnou odebrat, stačí odebrat následující řádek .bashrc soubor a znovu jej zdroj:

b.) Chcete -li přidat proměnnou, která bude k dispozici pro relace vzdáleného přihlášení (tj. Když budete ssh uživateli ze vzdáleného systému), upravte .bash_profile soubor.

$ vi .bash_profile. 

Přidejte následující řádek do .bash_profile soubor ve spodní části.

export VAR2 = 'Toto je TecMint Home'

Při získávání tohoto souboru bude proměnná k dispozici, když ssh tomuto uživateli, ale ne při otevření jakéhokoli nového místního terminálu.

$ source .bash_profile $ echo $ VAR2. 

Tady, VAR2 není zpočátku k dispozici, ale při provádění ssh pro uživatele na localhost bude proměnná k dispozici.

$ ssh [chráněno emailem]
$ echo $ VAR2. 
Exportujte uživatelské proměnné do profilu Bash
Exportujte uživatelské proměnné do profilu Bash

Chcete -li tuto proměnnou odebrat, stačí odebrat řádek .bash_profile soubor, který jste přidali, a soubor re-source.

POZNÁMKA: Tyto proměnné budou k dispozici pokaždé, když jste přihlášeni k aktuálnímu uživateli, ale ne pro ostatní uživatele.

3. Nastavte a zrušte nastavení proměnných prostředí v celém systému v systému Linux

A.) Chcete-li přidat systémovou proměnnou bez přihlášení (tj. Takovou, která je k dispozici všem uživatelům, když kdokoli z nich otevře nový terminál, ale ne, když je vzdáleně přistupováno k jakémukoli uživateli stroje), přidejte proměnnou do /etc/bash.bashrc soubor.

export VAR = 'Toto je systémová proměnná'
Přidejte systémové proměnné prostředí
Přidejte systémové proměnné prostředí

Poté soubor odešlete.

$ source /etc/bash.bashrc 

Nyní bude tato proměnná k dispozici každému uživateli, když otevře jakýkoli nový terminál.

$ echo $ VAR. $ sudo su. $ echo $ VAR. $ su - $ echo $ VAR.
Zkontrolujte systémové proměnné
Zkontrolujte systémové proměnné

Zde je stejná proměnná k dispozici pro vykořenit uživatel i běžný uživatel. Můžete to ověřit přihlášením k jinému uživateli.

b.) Pokud chcete, aby byla k dispozici jakákoli proměnná prostředí, když je kterýkoli z uživatelů na vašem počítači vzdáleně přihlášeni, ale ne při otevření jakéhokoli nového terminálu na místním počítači, pak musíte upravit soubor - '/etc/profile'.

export VAR1 = 'Toto je systémová proměnná pouze pro vzdálené relace'
Přidejte do profilu široké systémové proměnné
Přidejte do profilu široké systémové proměnné

Po přidání proměnné stačí soubor re-source. Pak by byla proměnná k dispozici.

$ source /etc /profile. $ echo $ VAR1. 

Chcete -li tuto proměnnou odebrat, odeberte řádek z /etc/profile soubor a znovu jej zdroj.

C.) Pokud však chcete přidat jakékoli prostředí, které chcete mít k dispozici v celém systému, na obou vzdálených přihlašovací relace i místní relace (tj. otevření nového okna terminálu) pro všechny uživatele, stačí exportovat proměnnou v /etc/environment soubor.

export VAR12 = 'Jsem k dispozici všude'
Přidejte systémovou proměnnou do souboru prostředí
Přidejte systémovou proměnnou do souboru prostředí

Poté stačí zdrojový soubor a změny se projeví.

$ source /etc /environment. $ echo $ VAR12. $ sudo su. $ echo $ VAR12. $ exit. $ ssh localhost. $ echo $ VAR12. 
Zkontrolujte proměnnou prostředí pro všechny uživatele
Zkontrolujte proměnnou prostředí pro všechny uživatele

Zde, jak vidíme, je proměnná prostředí k dispozici pro normálního uživatele, uživatele root i pro relaci vzdáleného přihlášení (zde localhost).

Chcete -li tuto proměnnou vymazat, stačí odebrat položku v /etc/environment soubor a znovu jej odešlete nebo se znovu přihlaste.

POZNÁMKA: Změny se projeví při zdrojovém souboru. Ale pokud ne, možná se budete muset odhlásit a znovu přihlásit.

Závěr

Toto je tedy několik způsobů, jak můžeme upravit proměnné prostředí. Pokud najdete nové a zajímavé triky, uveďte to ve svých komentářích.

Teachs.ru